PRZETARGI ZAKOńCZONE

Ogłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego

 

 

ogłoszenie

ogłoszenie str 2

 

Pliki do pobrania


 
 

OGŁOSZENIE

 

o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty  określone

 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

 

Centrum Usług Logistycznych -„Lotnisko Warszawa Babice”

ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57,

kod 01-476 Warszawa,

tel. +48 261 855 484 /  fax. +48 261 855 363,

NIP 701-027-09-11, REGON 142732546

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę koksu opałowego dla

Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”. 

1.      Specyfikacje Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

a)      w siedzibie Zamawiającego, ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa. Budynek administracyjny pokój  nr 2 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00;

b)      pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl pod linkiem „Przetargi”- zamieszczoną na końcu ogłoszenia.

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie własnym transportem i na koszt  wykonawcy 120 ton koksu opałowego grubego dla Centrum Usług Logistycznych „Lotnisko Warszawa-Babice”01-476 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 57 o parametrach: 

-        uziarnienie                  - min. 40 mm

-        wartość opałowa min. - 26 800 kJ/kg

-        zawartość popiołu       – max 11 %

-        zawartość siarki           – max 0,8 %

-        zawartość wilgoci        – max 7 % 

 

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:   CPV:  09 11 30 00-4

 

3.      Rodzaj zamówienia

 

Dostawa

 

4.      Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 30.04.2014 r.

 

5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia oceny spełnienia tych warunków    

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 dostawy, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wartość dostaw określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie.

 

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

6.      Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy.

 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1.      Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznik nr 2 do SIWZ.

6.2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.3.      Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać wyraźnie posiadanie  uprawnienia do podpisania oferty.

6.4.      Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

6.5.      Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy;

6.6.      Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny  dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia.

7.      Oferta składana przez wykonawcę winna zawierać

 

1)      załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymienione w SIWZ;

2)      pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ;

3)      formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

 

8.      Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

1)      przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

cena    -   100 %.

 

2)      ocena punktowa oferty będzie dokonana według poniższego wzoru:

 

Wp = ( Cmin : Cx ) x 100 pkt

 

gdzie: Wp      –  liczba punktów za kryterium cena;

Cmin   –  najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

Cx       –  cena oferty badanej.

 

3)      za  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

 

9.      Zmiany umowy

 

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany:

W związku z powyższym, zamawiający przewiduje możliwość  wprowadzenia następujących zmian:

-        zmiana wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT;

-        zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim przypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

 

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej

 

12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

13.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

14.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 

15.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

17.  Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

18.  Termin i miejsce składania ofert

 

1)      termin składania ofert upływa w dniu  17.09.2013 r. o godz. 10:00;

2)      ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną zgodnie z zapisami w SIWZ należy;

a)      przesłać na adres Zamawiającego:

      Centrum Usług Logistycznych – „Lotnisko Warszawa-Babice”, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa z terminem doręczenia do dnia 17.09.2013 r. do godz. 10:00.

b)      lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. gen.  S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, budynek administracyjny, w kancelarii pokój nr 02.

 

19.  Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

20.  Ogłoszenie zostało o zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

.05.09.2013 r. pod numerem 359564-2013.

 

 

 

Kierownik Lotniska Warszawa-Babice

 

             Zbigniew Mrozek

Pliki do pobrania
2013 SIWZ koks.pdf 

 

 

Warszawa, dn. 18.09.2013 r.

 

   oznaczenie sprawy: 22/LB/PN/2013

 

Centrum Usług Logistycznych
„Lotnisko Warszawa-Babice

01-476 Warszawa
ul. gen. S. Kaliskiego 57
tel. 22 / 685-54-84
fax.22 / 685-53-63

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę koksu dla Centrum Usług Logistycznych -  „Lotnisko Warszawa Babice”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Wybrano jako najkorzystniejszą: ofertę nr CUL-LWB 60/2013 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMSON  Marcin Rapczewski z siedzibą  05-402 Otwock, ul. Kraszewskiego 3,

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 101548,80 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:   Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. W postępowaniu kryterium oceny była cena oferty. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy podaje informacje o nazwach  (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom oraz łączną punktację.

 

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów
CUL - LWB 57/2013 Składnica Artykułów Masowych "WĘGLOPASZ" S.J.
ul. Koronowska 38
86-031 Osielsko, Żołędowo
95,53
CUL - LWB 58/2013 RUDKOKS Stanisław Baron
ul. 1-ego Maja 35
41-706 Ruda Śląska
98,71
CUL - LWB 59/2013 MERCURY HM Sp. zo.o, Sp.k.
ul. Gałczyńskiego 6
43-300 Bielsko-Biała
99,71
CUL - LWB 60/2013 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
AMSON Marcin Rapaczewski
ul. Kraszewskiego 3
05-402 Otwock
100

 

 

 

Kierownik Lotniska Warszawa Babice


Zbigniew Mrozek

 

OGŁOSZENIE

 

o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż  kwoty  określone

 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych

Centrum Usług Logistycznych -„Lotnisko Warszawa Babice”

ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57,

kod 01-476 Warszawa,

tel. +48 226855484 /  fax. +48 226855363,

NIP 701-027-09-11, REGON 142732546

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę paliwa silnikowego – tankowanie pojazdów służbowych

Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

 

 

 

 

1.      Specyfikacje Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

a)      w siedzibie Zamawiającego, ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa. Budynek administracyjny pokój  nr 2 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00;

b)      pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl pod linkiem „Przetargi”- zamieszczoną na końcu ogłoszenia.

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw silnikowych w formie tankowanie pojazdów służbowych  Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice” w ilościach:

1)  benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż  95 spełniająca w pełnym zakresie wymagania PN-EN 228:2009 w ilości do 6 000  l;

2)  olej napędowy spełniający w pełnym zakresie wymagania PN-EN 590+A1:2011 w ilości 35 000 l.

 

Warunki zakupu paliwa:

1)      zakup paliw silnikowych odbywać się będzie poprzez:

a)  tankowanie na stacji paliwowej do zbiorników pojazdów służbowych zamawiającego,

b) tankowanie na stacji paliwowej do pojemników (kanistrów) dostarczanych przez zamawiającego.

2)      rozliczenia pobranych paliw dokonywane będą na podstawie wykazu ewidencyjnego tankowania pojazdu lub sprzętu.

3)      każda ilość zakupu i rodzaj paliwa będzie ewidencjonowana na dowodzie wydania (dowód WZ, paragon, karta pojazdu itp.), który każdorazowo musi zostać potwierdzony czytelnym podpisem przez kierowcę pojazdu.

4)      każda zmiana dot. pojazdów związanych z tankowaniem (wycofanie pojazdu lub wprowadzenie pojazdu do ruchu, zmiana numerów rejestracyjnych) będzie zgłaszana przez zamawiającego w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji.

 

Stacja paliw powinna być czynna w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00  oraz znajdować się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby zamawiającego.

      

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:   CPV:  09 13 21 00 - 4

                             09 13 41 00 - 8

 

3.      Rodzaj zamówienia

 

Dostawa

 

4.      Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 31.12.2015 r.

 

5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia oceny spełnienia tych warunków    

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli  Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.

Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia.

Nie spełnienie warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

 

6.      Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy.

 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

 

1)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 

7.      Oferta składana przez wykonawcę winna zawierać

 

1)      załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymienione w SIWZ;

2)      pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ;

3)      formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

4)      formularz cenowy załącznik nr 1 do SIWZ

 

8.      Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

4.1.      Przy wyborze i ocenie złożonych ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, które będą posiadały określone niżej znaczenia:

 

cena benzyny bezołowiowej – waga kryterium 15%

cena oleju napędowego         – waga kryterium 85%

 

Przez kryterium „cena benzyny bezołowiowej” zamawiający rozumie cenę brutto 1 litra benzyny bezołowiowej obowiązującej w dniu 28.11.2012 r. na dystrybutorze paliwowym znajdującym się na wskazanej w pkt. 1 formularza ofertowego stacji paliw pomniejszoną o kwotę zaoferowanego dla tego rodzaju paliwa upustu.

 

Przez kryterium „cena oleju napędowego” zamawiający rozumie cenę brutto 1 litra oleju napędowego  obowiązującej w dniu 28.11.2012 r. na dystrybutorze paliwowym znajdującym się na wskazanej w pkt. 1 formularza ofertowego stacji paliw pomniejszoną o kwotę zaoferowanego dla tego rodzaju paliwa upustu.

 

Oferty będą oceniane (spośród nie odrzuconych ofert) w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawcę. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów (suma punktów wynikających z powyższych kryteriów). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

 

4.2.      Kryterium ceny będzie obliczane według poniższego wzoru:

 

 Cena najniższa

Wartość punktowa oferty = -----------------------------  x 100 x waga kryterium

Cena w ofercie badanej

 

Jako najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

9.      Zmiany umowy: nie przewiduje się zmiany umowy

 

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej

 

12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

13.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

14.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 

15.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

17.  Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

18.  Termin i miejsce składania ofert

 

1)      termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2012 r. o godz. 10:00;

2)      ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną zgodnie z zapisami w SIWZ należy;

a)      przesłać na adres Zamawiającego:

      Centrum Usług Logistycznych – „Lotnisko Warszawa-Babice”, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa z terminem doręczenia do dnia 10.12.2012 r. do godz. 10:00.

b)      lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. gen.  S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, budynek administracyjny, w kancelarii pokój nr 02.

 

19.  Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

20.  Ogłoszenie zostało o zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

23.11.2012 r. pod numerem 469318-2012.

 

 

Kierownik Lotniska „Warszawa-Babice”

 

             Zbigniew Mrozek

 

 

Pliki do pobrania
siwz 2012 paliwa.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

Warszawa, dn. 11.12.2012 r.

 

   oznaczenie sprawy: 25/LB/PN/2012

Centrum Usług Logistycznych

„Lotnisko Warszawa-Babice

01-476 Warszawa

ul. gen. S. Kaliskiego 57

tel. 22 / 685-54-84

fax.22 / 685-53-63

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę paliw silnikowych do pojazdów służbowych Centrum Usług Logistycznych -  „Lotnisko Warszawa Babice”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I    Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr CUL-LWB 145/2012 złożoną przez firmę P.W. „ROMA” Robert Antoni Miśta, Marzena Anna Kozieł  S.J filia: 05-080 Izabelin, Klaudyn  ul. Ekologiczna 2

 

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 233 800,00 zł brutto.

II  Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

w postępowaniu wpłynęła jedna oferta nr CUL-LWB 145/2012  firmy  P.W. „ROMA” Robert Antoni Miśta, Marzena Anna Kozieł S.J

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena ofert

(zł)

Liczba punktów za kryterium:

a) cena benzyny bezołowiowej

b) cena oleju napędowego

 

Łączna punktacja

 

CUL-LWB

145/2012

Robert  Antoni MIŚTA

Marzena Anna Kozieł

P.W. „ROMA” S.J.

filia: 05-080 Izabelin

Klaudyn ul. Ekologiczna 2

 

 

233 800,00   zł. (brutto)

 

 

a)  - 15

b)  - 85

 

 

100

 

Kierownik Lotniska Warszawa Babice

 

Zbigniew Mrozek


OGŁOSZENIE

o zamówieniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Centrum Usług Logistycznych -„Lotnisko Warszawa Babice”

ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57, kod 01-476 Warszawa, tel. +48 226855484 / fax. +48 226855363, NIP 701-027-09-11, REGON 142732546

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę koksu opałowego dla Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

1.      Specyfikacje Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

a)      w siedzibie Zamawiającego, ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa. Budynek administracyjny pokój  nr 2 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00;

b)      pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl pod linkiem „Przetargi”- zamieszczoną na końcu ogłoszenia.

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu przemysłowo-opałowego własnym transportem dla Centrum Usług Logistycznych „Lotnisko Warszawa-Babice”,    01-476 Warszawa,  ul. gen. S. Kaliskiego 57.

 

Koks przemysłowo – opałowy (wymagania zamawiającego):  

-       gruby – granulacja powyżej - 40 mm

-       ilość 120 ton

-       kaloryczność – nie mniejsza niż 28 000 kJ

-       zawartość popiołu – max 10 %

-       zawartość siarki – max 0,5%

-       zawartość wilgoci całkowitej – max 8,0%

-       zawartość podziarna – max 12%.        

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:   CPV:  09 11 30 00-4

 

3.      Rodzaj zamówienia

 

Dostawa

 

4.      Termin wykonania zamówienia

 

Wymagany termin realizacji zamówienia  do 30.04.2013 r.

 

5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia oceny spełnienia tych warunków    

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 dostawy, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wartość dostaw określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie.

 

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

 

6.      Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy.

 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

 

1)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3)      wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy;

4)      opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny  dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia.

 

7.      Oferta składana przez wykonawcę winna zawierać

 

1)      załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymienione w SIWZ;

2)      pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ;

3)      formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

 

8.      Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

1)      przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie kierował się kryterium:

 

cena    -   100 %.

 

2)      ocena punktowa oferty będzie dokonana według poniższego wzoru:

 

Wp = ( Cmin : Cx ) x 100 pkt

 

gdzie: Wp      –  liczba punktów za kryterium cena;

Cmin   –  najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

Cx       –  cena oferty badanej.

 

3)      za  najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

 

9.      Zmiany umowy

 

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany:

W związku z powyższym, zamawiający przewiduje możliwość  wprowadzenia następujących zmian:

-        zmiana wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT;

-        zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim przypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

 

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej

 

12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

13.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

14.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 

15.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

16.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

17.  Wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

18.  Termin i miejsce składania ofert

 

1)      termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2012 r. o godz. 10:00;

2)      ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną zgodnie z zapisami w SIWZ należy;

a)      przesłać na adres Zamawiającego:

      Centrum Usług Logistycznych – „Lotnisko Warszawa-Babice”, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa z terminem doręczenia do dnia 18.09.2012 r. do godz. 10:00.

b)      lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. gen.  S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, budynek administracyjny, w kancelarii pokój nr 02.

 

19.  Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

20.  Ogłoszenie zostało o zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu

 

05.09.2012 r. pod numerem 190973-2012.

 

 

 

Kierownik Lotniska „Warszawa-Babice”

 

             Zbigniew Mrozek

Pliki do pobrania
2012 SIWZ koks.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 Wyjaśnienie do SIWZ
Załącznik nr 2 Wyjaśnienie do SIWZ
Warszawa, dn. 19.09.2012 r. 
oznaczenie sprawy: 19/LB/PN/2012 
Centrum Usług Logistycznych 
"Lotnisko Warszawa-Babice" 
01-476 Warszawa 
ul. gen. S. Kaliskiego 57 
tel. 22 / 685-54-84 
fax.22 / 685-53-63 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę koksu dla Centrum Usług Logistycznych - "Lotnisko Warszawa Babice". 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: 

Wybrano jako najkorzystniejszą: ofertę nr CUL-LWB/106/2012 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMSON Marcin Rapczewski z siedzibą 05-402 Otwock, ul. Kraszewskiego 3, 

Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 125 312,40 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. W postępowaniu kryterium oceny była cena oferty. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów. 
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy podaje informacje o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom oraz łączną punktację.

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów
CUL - LWB 103/2012 RUDKOP-ex Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J. ul. Kalinowa 11 41-707 Ruda Śląska 95,29
CUL - LWB 105/2012 Składnica Artykułów Masowych "WĘGLOPASZ" S.J. ul. Koronowska 38 86-031 Osielsko, Żołędowo 85,31
CUL - LWB 106/2012 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AMSON Marcin Rapaczewski ul. Kraszewskiego 3 05-402 Otwock 100
 

 

Kierownik Lotniska Warszawa Babice

Zbigniew Mrozek

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 130 000 euro

 

 

 

Centrum Usług Logistycznych -„Lotnisko Warszawa Babice”

 

ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57,

kod 01-476 Warszawa,

tel. +48 226855484 /  fax. +48 226855363,

NIP 701-027-09-11, REGON 142732546

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonywanie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia należącego do

Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

 

 

 

 

1.      Specyfikacje Istotnych Warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

a)      w siedzibie Zamawiającego, ul. gen. bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa. Budynek administracyjny pokój  nr 2 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00;

b)      pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl pod linkiem „Przetargi”- zamieszczoną na końcu ogłoszenia.

 

2.      Określenie przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej terenu, osób oraz obiektów i mienia należącego do Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa – Babice”.

 

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych:   CPV:  79 71 00 00

 

3.      Rodzaj zamówienia

Usługa

 

4.      Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesięcy tj. od 01.07.2012 r. do 30.06.2015 r.

 

5.      Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia oceny spełnienia tych warunków    

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże (-ą), że posiadają  aktualną  koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.

 

2)      Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże (-ą), że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie co najmniej 2 usługi polegające na ochronie lotniska lub obiektów o podobnym charakterze  na powierzchni nie mniejszej niż     100 h, każda o wartości min.  - 1 000 000,00 PLN.

 

3)      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże (-ą), że:

a)      dysponuje Pełnomocnikiem Ochrony, który posiada zaświadczenie o przeszkoleniu przez Służby Ochrony Państwa w zakresie ochrony informacji niejawnych,

b)      dysponuje osobami posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej minimum pierwszego stopnia;

c)      wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają aktualne poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli minimum „zastrzeżone” oraz stosowne licencje;

d)      dysponuje i zobowiązuje się utrzymywać w gotowości do użycia załogi (patrole) interwencyjne przez cały okres obowiązywania umowy;

e)      dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami do przechowywania i zabezpieczenia paralizatorów i innych środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

f)        dysponuje kancelarią;

g)      dysponuje stacją monitorowania oraz przyznaną częstotliwością do jej użytkowania.

 

4)      Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

 

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego) wykaże (-ą), że:

a)      posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ochrony osób i mienia   o wartości  nie mniejszej niż:

-         1 000 000,00 zł  –  OC   –     kontraktowa;

-         500 000,00 zł  – OC  -  deliktowa.

 

Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 SIWZ według sposobu „spełnia / nie spełnia”.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w tym zakresie, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5.1.      Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy.

 

Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

5.1.1.      W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

a)      aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego;

b)      wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności, jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie – według wzoru (załącznik nr 4 do SIWZ);

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz  o podstawie do dysponowania tymi osobami - według  wzoru (załącznik nr 5 do SIWZ);

d)      kserokopię zaświadczenia o przeszkoleniu przez Służby Ochrony Państwa Pełnomocnika Ochrony wykonawcy w zakresie ochrony informacji niejawnych;

e)      oświadczenie o posiadaniu przez pracowników SUFO przewidzianych do realizacji zamówienia licencji minimum pierwszego stopnia - według  wzoru (załącznik nr 6 do SIWZ);

f)        oświadczenie o posiadaniu przez pracowników SUFO przewidzianych do realizacji zamówienia poświadczeń bezpieczeństwa dopuszczających do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, o klauzuli minimum„zastrzeżone”- według  wzoru (załącznik nr 7 do SIWZ);

g)      oświadczenie o posiadaniu i utrzymywaniu w gotowości do użycia załóg (patroli) interwencyjnych przez cały okres obowiązywania umowy – według wzoru (załącznik nr 8 do SIWZ);

h)      oświadczenie, że wykonawca posiada możliwości zabezpieczenia paralizatorów i innych środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia – według wzoru (załącznik nr 9 do SIWZ);

i)        oświadczenie o posiadaniu kancelarii zorganizowanej i funkcjonującej z godnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1228 z póżn. zm.) - według wzoru (załącznik nr 10 do SIWZ);

j)        oświadczenie o posiadaniu stacji monitorowania oraz o przyznanej częstotliwości do jej użytkowania – według wzoru (załącznik nr 11 do SIWZ);

k)      opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż:

-       1 000 000,00 zł  –  OC   –     kontraktowa;

-       500 000,00 zł  – OC  -  deliktowa.

 

5.1.2.      W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego - według  wzoru (załącznik nr 3 do SIWZ).

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

c)      aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

d)      aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

f)        aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwego dla miejsca zamieszkania tych osób.

 

5.1.3.      Inne wymagane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty:

1)      formularz ofertowy sporządzony - według wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ);

2)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone -  według wzoru (załącznik nr 2 doSIWZ);

3)      druk zawierający informację o nazwie banku i nr konta, na które zamawiający zwróci wadium - według wzoru(załącznik nr 12 do SIWZ);

4)      formularz cenowy świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów i mienia należącego do CUL - „Lotnisko Warszawa-Babice” -  według wzoru (załącznik nr 13 do SIWZ);

5)      kopię dowodu wniesienia wadium.  Jeżeli wadium zostało wniesione w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                         (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – należy dołączyć  (w osobnej  kopercie odpowiednio oznaczonej) oryginał ww. dokumentu.

 

6.      Oferta składana przez wykonawcę winna zawierać

 

6.1.      Załączniki, oświadczenia i dokumenty, wymienione w SIWZ

6.2.      Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ

6.3.      Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

 

7.      Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

7.1.            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się:

w 100% kryterium najniżej ceny

 

7.2.            Liczba punktów obliczana będzie według poniższego wzoru:

 

                                       najniższa oferowana cena brutto

                                       spośród zakwalifikowanych ofert

C  = ---------------------------------------------------------------   x 100 pkt.

                                             cena brutto badanej oferty

 

 C      –  liczba punktów za kryterium cena;

 

7.3.            Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w kryterium cena.

7.4.            Proponowane ceny nie podlegają zmianom ani negocjacjom.

7.5.            Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7.6.            Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

8.      Zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość, po uprzednim odpowiednim uzasadnieniu oraz za zgodą zamawiającego, dokonania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, pod następującymi warunkami i we wskazanym zakresie:

8.1.      Zmiana personaliów osób upoważnionych do reprezentowania zamawiającego –wykonawcę.

8.2.      Zmiana danych adresowych firmy.

8.3.      Zmiana stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku  VAT i kwota brutto. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

8.4.      Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

 

9.      Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających w ramach art. 67 ust. 1 pkt.6). ustawy Pzp.

 

10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej

 

11.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

12.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 

13.  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów

 

14.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

15.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

16.  Wadium

 

16.1.  Wysokość wadium

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej kwocie -  27 000 PLN

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przed terminem składania ofert tj. do dnia 09.05.2012 r. do godz. 10:00

Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek zamawiającego:  Bank Zachodni WBK S.A.   13 1090 1870 0000 0001 1538 6521    

 

 

 

16.2.  Formy wadium

 

Wadium może być wniesione w formie dopuszczonej art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 Prawa zamówień publicznych – dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu.

 

16.3.  Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

 

17.  Termin i miejsce składania ofert

 

17.1.  Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2012 r. o godz. 10:00

17.2.  Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną zgodnie z zapisami w SIWZ należy;

a)      przesłać na adres Zamawiającego:

Centrum Usług Logistycznych – „Lotnisko Warszawa-Babice”, ul. gen.          S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa z terminem doręczenia do dnia 09.05.2012 r. do godz. 10:00.

b)      lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. gen.  S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, budynek administracyjny, w kancelarii pokój nr 02.

 

18.  Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

19.  Ogłoszenie o zamówieniu przesłano do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu

 

27.03.2012 r.

 

 

Kierownik Lotniska „Warszawa-Babice”

 

          Zbigniew Mrozek

 

 

Pliki do pobrania
Ochrona_2012_SIWZ.pdf Specyfikacja Istotnych warynków zamówienia wraz z wyjasnieniami
zalacznik1.pdf Wyjaśnienia do SIWZ
zalacznik2.pdf Wyjaśnienia do SIWZ

 

 

                                                                                                                 Warszawa dn. 22.05.2012 r.

 

numer sprawy 9/LB/PN/2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Zamawiający informuje o wyniku postępowania na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy. Wybrano ofertę nr CUL- LWB/64/OCH/2/2012: firmy Solid Security Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, Cena oferty 1 822 272,06 zł z VAT- em.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. W postępowaniu kryterium oceny była cena oferty. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy podaje informacje o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom.

 

Numer oferty
 
Nazwa Wykonawcy
 
Cena ofert(zł)
 
Liczba punktów
 
CUL -LWB /63/OCH/1/ 2012

KONSALNET HOLDING S.A. – lider Konsorcjum
ul. Przasnyska 6 A 01-756 Warszawa

 
1 516 137,00 zł netto
1 864 848,51 zł brutto

 

97,72
CUL -LWB /64/OCH/2/ 2012

SOLID SECURITY Sp. zo.o
ul. Postępu 17 02-676 Warszawa

 
1 481 522,00 zł netto
1 822 272,06 zł brutto

 

100
CUL -LWB /65/OCH/3/ 2012

GP SECURITY PARTNER Sp.zo.o. – lider Konsorcjum
ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica

 
1 521 675,40 zł netto
1 871 660,76 zł brutto

 

97,36
CUL -LWB /66/OCH/4/ 2012

IMPEL SECURITY SP. zo.o. – lider Konsorcjum
ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław

 
2 308128,20 zł netto
2 838 997,69 zł brutto

 

64,19

 

                                                                                              Zbigniew Mrozek

                                                                                      (podpis kierownika jednostki)

 

 

 

                                                                                                                   Warszawa, dn. 12.07.2012 r.

numer sprawy 9/LB/PN/2012

                                                                                                                    ● www,lotnisko-babice.pl

                                                                                                                    ● tablica ogłoszeń

 

Dotyczy:    postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. Zamawiający informuje o wyniku postępowania numer sprawy 9/LB/PN/2012 na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do Centrum Usług Logistycznych - „Lotnisko Warszawa-Babice”.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn zm.). Wybrano ofertę nr CUL- LWB/63/OCH/1/2012: firmy Konsalnet Holding S.A. – lidera konsorcjum, ul. Przasnyska 6 A, 01-756 Warszawa. Cena oferty - 1 864 848,51 zł z VAT- em.

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ. Oferta nie podlega odrzuceniu. W postępowaniu kryterium oceny była cena oferty. Oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę punktów. Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy podaje informacje o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierających punktację przyznaną ofertom. Oferta Konsalnet Holding S.A. została wybrana w związku z wydanym wyrokiem KIO 1117/12 z dnia 14.06.2012

 

 

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Cena ofert(zł) Liczba punktów
CUL -LWB /63/OCH/1/ 2012
 
KONSALNET HOLDING S.A. - lider Konsorcjum 
ul. Przasnyska 6 A 01-756 Warszawa

1 516 137,00 zł netto
1 864 848,51 zł brutto

100
CUL -LWB /65/OCH/3/ 2012 GP SECURITY PARTNER Sp.zo.o. - lider Konsorcjum
ul. Najświętszej Marii Panny 14 59-220 Legnica
1 521 675,40 zł netto
1 871 660,76 zł brutto
99,63
CUL -LWB /66/OCH/4/ 2012 IMPEL SECURITY SP. zo.o. - lider Konsorcjum
ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław
2 308128,20 zł netto
2 838 997,69 zł brutto
65,69

 

Zbigniew Mrozek
(podpis kierownika jednostki)

Warszawa: dostawa koksu opałowego dla Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa Babice.
Numer ogłoszenia: 277158 - 2011; data zamieszczenia: 07.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa Babice" , ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 685 54 84, faks 22 685 53 63.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa koksu opałowego dla Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa Babice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu przemysłowo-opałowego własnym transportem dla Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa-Babice 01-476 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 57. - Koks przemysłowo - opałowy, wymagania zamawiającego - gruby - granulacja powyżej - 40 mm - lość 100 ton - kaloryczność - nie mniejsza niż 27 000 kJ - zawartość popiołu - max 11 % - zawartość siarki - max 0,64% - zawartość wilgoci całkowitej - max 8,0% - zawartość podziarna - max 12%..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 dostawy, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia. Wartość dostaw określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany: W związku z powyższym, zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; - zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 4.2. niniejszego rozdziału SIWZ; - zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 4.2. niniejszego rozdziału SIWZ; - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim przypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lotnisko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Usług Logistycznych /Lotnisko Warszawa Babice/,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. nr 2 od poniedziałku do pi.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejsce: Centrum Usług Logistycznych - /Lotnisko Warszawa Babice/, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. nr 02..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
SIWZ 2011 koks.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

Warszawa, dn. 29.09.2011 r.

 

   oznaczenie sprawy: 3/Log/11

Centrum Usług Logistycznych

„Lotnisko Warszawa-Babice

01-476 Warszawa

ul. gen. S. Kaliskiego 57

tel. 0-22  685-54-84

fax.0-22  685-53-63

 

RUDKOP-ex

Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J.

ul. Klinowa 11

41-707 Ruda Śląska

fax. (0-32) 342 30 51

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę koksu dla Centrum Usług Logistycznych -  „Lotnisko Warszawa Babice”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr CUL-LWB/168/2011 złożoną przez firmę  RUDKOP-ex Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J. z siedzibą  41-707 Ruda Śląska, ul. Kalinowa 11,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 109 224,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena oferta firmy RUDKOP-ex Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J. otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

II.     Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III.   Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

 

CUL - LWB 165/2011

TRASHANDROL   Marek Kiełb S.J.

UL. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159

39-340 Padew Narodowa

94,47

CUL - LWB 166/2011

 

P.U.H. EURO - SMART Marzena Ostrowska

ul. 26 Marca 154/54

44-300 Wodzisław Śląski

81,62

CUL - LWB 167/2011

Biuro Handlowe „INTERCO” Sp.so.o.

ul. Graniczna 29

40-272 Katowice

99,66

CUL - LWB 168/2011

RUDKOP-ex Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J.

ul. Kalinowa 11

41-707 Ruda Śląska

100

CUL - LWB 169/2011

Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” S.J.

ul. Koronowska 38

       86-031 Osielsko, Żołędowo

80,73

CUL - LWB 170/2011

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MERCURY” Henryk Mikołajczyk

ul. Gałczyńskiego 6

43-300 Bielsko-Biała

95,69

CUL - LWB 171/2011

 

„RID” Radosław Kopiczyński, Daniel Kopiczyński S.J.

Ul. Kiełczygłowska 26 B

98-170 Widawa

96,52

CUL - LWB 175/2011

 

Przedsiębiorstwo Handlowe AMSON  Marcin Rapaczewski

ul. Westerplatte 13

05-402  Otwock

94,47

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia ........ podpis) faksem na numer 022 685 53 63 zgodnie ze SIWZ.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

 

      w/z Piotr Tobjasz

.....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego) 


Numer ogłoszenia: 234262 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226276 - 2011 data 02.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa Babice", ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 685 54 84, fax. 22 685 53 63.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·                  W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 12:00 miejsce Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko warszawap-Babice, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. 02..

·                  W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 12:00 miejsce Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko warszawap-Babice, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. 02..

 

Pliki do pobrania

 

Nr sprawy: 2/LWB//11

 

 

 

Wyjaśnienia do postępowania, którego przedmiotem jest dostawa automatycznego systemu pomiaru parametrów atmosfery dla lotniska Warszawa-Babice.

 

Warszawa, dn. 23.08.2011 r.

 

       oznaczenie sprawy: 2/LWB/11

 

 

 

 

 

 

AVIOMET  Sp. zo.o.

ul. Radiowa 49

01-485  Warszawa

tel. (22)  8380200

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę automatycznego systemu pomiaru parametrów atmosfery  dla lotniska Warszawa-Babice

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” informuję, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy AVIOMET Sp. z o.o., 01-486 Warszawa, ul. Radiowa 49. Oferta przedstawiona przez firmę AVIOMET spełnia warunki określone w SIWZ. Zamawiający wybrał w/w ofertę z ceną  -  88 560,00 zł brutto.

            O wymaganym terminie podpisania umowy Wykonawca powiadomiony zostanie telefonicznie, ze wskazaniem dokładnej daty oraz pożądanej godziny przybycia do siedziby Zamawiającego. W dniu podpisania umowy należy przedstawić potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

 

 

             wz Piotr Tobjasz

(podpis kierownika Zamawiającego)

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z otrzymanymi w dniu 05.sierpnia 2011 r. zapytaniami do treści SIWZ w postępowaniu (nr sprawy 2/LWB/11), którego przedmiotem jest dostawa automatycznego systemu pomiaru parametrów atmosfery dla lotniska Warszawa-Babice. Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia:

 

1. Treść zapytania

Pkt. 1. Czy Zamawiający dopuści system, którego wszystkie sensory pomiarowe, włącznie z głowicą ciśnienia są zintegrowane w jednej zbiorczej głowicy pomiarowej, która będzie montowana na maszcie ?

 

Treść odpowiedzi

Zamawiający wymaga aby każdy sensor pomiarowy, w przypadku uszkodzenia mógł być zdemontowany oddzielnie.

 

 

 

 

 

2. Treść zapytania

Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści system pomiarowy umożliwiający pomiar ciśnienia atmosferycznego z dokładnością ±1,5 hPa w temp. +20ºC oraz ± 3 hPa w temp. -40ºC- +70 ºC?

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

 

 

 

 

 

Treść zapytania

Pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści system pomiarowy umożliwiający pomiar wilgotności z dokładnością ± 3% przy wilgotności względnej w zakresie 20%-80% oraz  ± 4% przy wilgotności względnej poniżej 20% i powyżej 80%. 

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

 

 

 

 

 

4. Treść zapytania

Pkt. 4. Czy Zamawiający zaakceptuje system w którym wyniki pomiarowe z głowicy pomiarowej do komputera sterującego będą transmitowane przewodowo?

 

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie, ze względu na dużą odległość masztu (głowicy)  z miejscem odczytu.

 

 

 

 

 

5. Treść zapytania

Pkt. 5. Czy Zamawiający zaakceptuje system, który nie wymaga stosowania klatki meteorologicznej?

 

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie, wymagane jest zastosowanie klatki meteorologicznej

 

 

 

 

 

 

6. Treść zapytania

Pkt. 6. Czy Zamawiający zaakceptuje system, którego głowica pomiarowa zasilana jest wariantowo z komputera sterującego poprzez złącze RS485 oraz ten sam przewód, który służy do transmisji danych pomiarowych z głowicy do komputera?.

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie, ze względu na przesył danych drogą radiową.

 

 

 

 

 

7. Treść zapytania

Pkt. 7. Czy Zamawiający wymaga aby system pomiaru parametrów atmosfery wyposażony był w autonomiczny system ogrzewania zapobiegający obladzaniu się głowicy i sensorów pomiarowych?

 

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Nie wymaga się.

 

 

 

 

 

8. Treść zapytania

Pkt. 8. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez określenie „przeszkodówka” użyte w punkcie 2.7.2.lit.g)?

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

Pod pojęciem przeszkodówka, rozumie się lampę czerwona oznaczająca przeszkodę lotniskową.

 

 

 

 

 

9. Treść zapytania

Pkt. 9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 10.08.2011 r. na 17.08.2011 r.

 

 

 

 

 

Treść odpowiedzi

W związku z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami do SIWZ, które w ocenie Zamawiającego mają istotny wpływ na jej treść oraz prośbą Wykonawcy o przesunięcie terminu składania ofert, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17 sierpnia 2011 r. do godz. 12:00.

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, nowy termin otwarcia ofert – 17. sierpnia 2011 r. godz. 12:10.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

 

 

 

 

 

 

 

08.08.2011 wz Piotr Tobjasz

(data i podpis kierownika jednostki)

 

 


Warszawa: dostawa automatycznego systemu pomiaru parametrów atmosfery dla lotniska Warszawa-Babice.
Numer ogłoszenia: 226276 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa Babice" , ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 685 54 84, faks 22 685 53 63.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa automatycznego systemu pomiaru parametrów atmosfery dla lotniska Warszawa-Babice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa automatycznego systemu do pomiaru parametrów atmosfery dla lotnisku Warszawa Babice. Przyrządy meteorologiczne na lotnisku Warszawa-Babice powinny być zlokalizowane zgodnie z wymaganiami Załączniku 3 ICAO dla lotniskowych pomiarów parametrów meteorologicznych. Lokalizacja przyrządów zamontowanych na płaszczyźnie operacyjnej lotniska powinna uwzględniać ograniczenia zawarte w Załączniku 14 ICAO, Tom I, Rozdział 8. Dostawa obejmuje: - dostarczenie przez wykonawcę przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko; - wniesienie sprzętu przez pracowników wykonawcy, instalację i uruchomienie oraz 1-dniowy instruktaż stanowiskowy w języku polskim dla 3 pracowników w zakresie obsługi i konserwacji w siedzibie zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w pkt. 2.7. SIWZ;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.12.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy sprzętu meteorologicznego i wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł każda dostawa, wraz z ich uruchomieniem.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany: W związku z powyższym, zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: - zmiana wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT; - zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 4.2. niniejszego rozdziału SIWZ; - zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt. 4.2. niniejszego rozdziału SIWZ; - zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od zamawiającego; - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia; w takim przypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lotnisko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Usług Logistycznych -Lotnisko Warszawa Babice, ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. nr 2 od ponie. do piątku..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Centrum Usług Logistycznych - Lotnisko Warszawa Babice,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. 02..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
siwz meteo 2011.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
 

 


 

 

 

 

 

Warszawa: przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu własnym transportem dla Lotniczego Zakładu Budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa Babice
Numer ogłoszenia: 282644 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA "Lotnisko Warszawa Babice" , ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6855900, faks 022 6855363.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu własnym transportem dla Lotniczego Zakładu Budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa Babice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu przemysłowo-opałowego własnym transportem dla Lotniczego Zakładu Budżetowego MSWiA Lotnisko Warszawa - Babice, 01-476 Warszawa, ul. gen. S. Kaliskiego 57. Koks przemysłowo - opałowy (wymagania zamawiającego): gruby - granulacja powyżej - 40 mm ilość 100 ton kaloryczność - nie mniejsza niż 27 000 kJ zawartość popiołu - max 11 % zawartość siarki - max 0,64% zawartość wilgoci całkowitej - max 8,0% zawartość podziarna - max 12%..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta dotycząca przedmiotu zamówienia musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a)

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 dostawy, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wartość dostaw określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie.

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a)

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a)

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawi dokument na kwotę odpowiadającą co najmniej cenie oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1- 4 u.p.z.p. wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a do SIWZ. 2) Informację, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 dostawy, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wartość dostaw określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie. Na potwierdzenie danych umieszczonych w załączniku nr 4 do SIWZ, wykonawca dołączy referencje zawierające: a) nazwę wraz z adresem firmy wystawiającej referencje. b) określenie przedmiotu referencji. c) wartość przedmiotu referencji. d) datę wykonania przedmiotu referencji. e) informacje, że przedmiot referencji został wykonany należycie. Referencje muszą dotyczyć zadania, na które składana jest oferta. 3) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać wyraźnie posiadanie uprawnienia do podpisania oferty. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ppkt. 5.2. i ppkt. 5.3 SIWZ, składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ. 3) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 6) Niespełnienie wymagań określonych w ppkt. 5.4.5.) SIWZ potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lotnisko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA /Lotnisko Warszawa Babice/,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA /Lotnisko Warszawa Babice/,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pliki do pobrania
siwz 2010 koks.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

Warszawa, dn. 04.10.2010 r.

 

   oznaczenie sprawy: 3/Log/10

Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA

„Lotnisko Warszawa-Babice

01-476 Warszawa

ul. gen. S. Kaliskiego 57

tel. 0-22  685-54-84

fax.0-22  685-53-63

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę koksu dla Lotniczego Zakładu Budżetowego MSWiA  „Lotnisko warszawa Babice”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 7/K/10 złożoną przez firmę  „TRANSHANDROL” Marek Kiełb S.J. z siedzibą  39-340 Padew Narodowa 473,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 91 866,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena oferta firmy TRANSHANDROL  Marek Kiełb otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

II.     Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III.   Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

Łączna punktacja

6/K/10

ARTEL Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 2

42-600 Tarnowskie Góry

 

94,13

 

94,13

7/K/10

TRASHANDROL   Marek Kiełb S.J.

39-340 Padew Narodowa 473

 

100

 

100

8/K/10

WĘGLOPASZ  S.J.

ul. Koronowska 38

86-031 Osielsko, Żołędowo

 

87,56

 

87,56

9/K/10

RUDKOP-ex Stanisław Baron, Wiesław Jarosz S.J.

ul. Kalinowa 11

41-707 Ruda Śląska

 

87,25

 

87,25

10/K/10

AMSON  Marcin Rapczewski

ul. Westerplatte 13

05-402  Otwock

 

97,29

 

97,29

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Prosimy o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia ........ podpis) faksem na numer 022 685 53 63 zgodnie ze SIWZ.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu.

 

 

 

 

 


Warszawa: wykonanie ogrodzenia lotniska Warszawa Babice.
Numer ogłoszenia: 251178 - 2010; data zamieszczenia: 16.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA "Lotnisko Warszawa Babice" , ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6855900, faks 022 6855363.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lotnisko-babice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie ogrodzenia lotniska Warszawa Babice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego na czterech odcinkach odcinek nr 1 wymiana ogrodzenia w rejonie działek ogrodniczych północna część lotniska a wymiary długość odcinka ogrodzenia 330 mb wysokość ogrodzenia z siatki stalowej 180 cm siatka ocynkowana, wysokość 180 cm, gr. 4 mm, oczka 6 na 6 cm słupki stalowe ocynkowane, wysokość 270 cm, fi 75 mm bzabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym na wysięgnikach ocynkowanych 3 rzędy drutu kolczastego c plantowanie niwelowanie terenu ze ścięciem wypukłości d demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki rozpiętej pomiędzy słupami stalowymi 330 mb. odcinek nr 2 wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową w rejonie ul. Radiowej a wymiary długość odcinka ogrodzenia 135 mb wysokość ogrodzenia z siatki stalowej 180 cm siatka ocynkowana, wysokość 180 cm, gr. 4 mm, oczka 6 na 6 cm słupki stalowe ocynkowane, wysokość - 200 cm, fi 75 mm mocowane do betonu. b zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym na wysięgnikach ocynkowanych 3 rzędy drutu kolczastego c montaż bramy przesuwnej o wymiarach 6 na 1.8 m d montaż furtki o wymiarach 1,2 na 1,8 m odcinek nr 3 wymiana ogrodzenia betonowego w rejonie ul. Pirenejskiej a wymiary długość odcinka ogrodzenia 114 mb wysokość ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych pełnych - 200 cm płyty betonowej 50 na 200 cm i grubość nie mniejszaj niż 4 cm długość słupka betonowego wbetonowanego nie mniejsza niż 270 cm b zabezpieczenie ogrodzenia drutem kolczastym mocowanym na wysięgnikach ocynkowanych 3 rzędy drutu kolczastego c plantowanie niwelowanie terenu ze ścięciem wypukłości d demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki rozpiętej pomiędzy słupami stalowymi 114 mb. odcinek nr 4 wymiana ogrodzenia na odcinku portiernia wieża a wymiary długość odcinka ogrodzenia 660 mb wysokość ogrodzenia z siatki stalowej 200 cm siatka ocynkowana, wysokość 200 cm, gr. 4 mm, oczka 6 na 6 cm; słupki stalowe ocynkowane wykonane z profila zamkniętego 60 na 40 mm i gr. 3 mm, wysokość 280 cm wraz z wspornikiem litera V dł. ramienia wspornika 60 cm.. b zabezpieczenie ogrodzenia drutem ostrzowym mocowanym na wysięgnikach ocynkowanych przeznaczonych do montażu zwojów drutu ostrzowego o średnicy 600 mm, 7 rzędów drutu ostrzowego c demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki rozpiętej pomiędzy słupami stalowymi 660 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót w ujęciu kosztorysowym załącznik nr 7 do SIWZ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta dotycząca przedmiotu zamówienia musi być zabezpieczona wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wartość robót określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) W tym zakresie wykonawca musi wykazać, ze dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi uprawnienia - kierownika robót budowlanych (który będzie pełnił funkcje kierownika budowy) o specjalności ogólnobudowlanej oraz być członkiem właściwych izb samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z oświadczeniem (załącznik nr 3 lub 3a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przedstawi dokument na kwotę odpowiadającą co najmniej cenie oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W zakresie wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1- 4 u.p.z.p. wykonawca powinien złożyć: 1) Oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 3 lub 3a do SIWZ. 2) Informację, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim charakterem i wartością przedmiotowi zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wartość robót określonych w referencjach nie może być niższa niż 80% wartości określonej w ofercie. Na potwierdzenie danych umieszczonych w załączniku nr 4 do SIWZ, wykonawca dołączy referencje zawierające: a) nazwę wraz z adresem firmy wystawiającej referencje. b) określenie przedmiotu referencji. c) wartość przedmiotu referencji. d) datę wykonania przedmiotu referencji. e) informacje, że przedmiot referencji został wykonany należycie. Referencje muszą dotyczyć zadania, na które składana jest oferta. 3) Aktualne zaświadczenie o przynależności kierownika budowy do Izby Inżynierów Budownictwa. 4) Dokument potwierdzający uprawnienia osoby, skierowanej przez wykonawcę do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownika budowy). 5) Kserokopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p., należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do SIWZ). 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik oraz inny dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać wyraźnie posiadanie uprawnienia do podpisania oferty. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: a) Przedmiarowi robót w ujęciu kosztorysowym (załącznik nr 7 do SIWZ), b) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty i oświadczenia opisane w ppkt. 5.2. i ppkt. 5.3., składane są dla każdego partnera z osobna, b) pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w SIWZ. 3) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałe podmioty występujące wspólnie (przez pozostałych członków konsorcjum). 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani do zawiązania konsorcjum. Zaleca się zawiązanie konsorcjum na drodze umowy cywilno-prawnej. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia: a) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych wykonawców tworzących konsorcjum, b) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę), c) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres trwania umowy o wykonanie niniejszego zamówienia publicznego i umowy gwarancyjnej d) określenie sposobu współdziałania wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich. 6) Niespełnienie wymagań określonych w ppkt. 5.5.5.) potraktowane będzie, jako uchylanie się od podpisania umowy. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lotnisko-babice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA /Lotnisko Warszawa Babice/,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA /Lotnisko Warszawa Babice/,ul. gen. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa, kancelaria..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania
siwz komplet ogor. 2010.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 

Warszawa, dn. 07.09.2010 r.

 

   oznaczenie sprawy: 2/Log/10

Lotniczy Zakład Budżetowy MSWiA

„Lotnisko Warszawa-Babice

01-476 Warszawa

ul. gen. S. Kaliskiego 57

tel. 0-22  685-54-84

fax.0-22  685-53-63

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na wykonanie ogrodzenia Lotniska Warszawa – Babice.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 

I.        Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 4/Log/10 złożoną przez firmę  „MIGOMAX” Kwiatkowski Jacek z siedzibą  Suszki 46,  59-700 Bolesławiec,

cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 196 426,61 netto zł + 22% VAT = 239 640,46 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena oferta firmy MIGOMAX” Kwiatkowski Jacek otrzymała największą liczbę punktów – 100 punktów.

II.     Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.       

 

III.   Nie odrzucono żadnej oferty.

 

IV. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

Kryteria oceny i ich znaczenie: cena – 100 %

 

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

 

 

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

Łączna punktacja

1/Log/10

Zakład Produkcyjno-Handlowy „SIATEX”

ul. Lipska 63, 22-400 Zamość

82,92

82,92

2/Log/10

NOBESO S.J. Małgorzata, Jerzy Trzęsała

ul. Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski

85,41

85,41

3/Log/10

PAARC Paweł Pacyk

ul. Bogusławskiego 18/143, 01-923 Warszawa

87,18

87,18

4/Log/10

MIGOMAX

Suszki 46, 59-700 Bolesławiec

100

100

5/Log/10

Z U H „METAL-PLAST” Henryk Goryszewski

ul. Niechodzka 3, 06-400 Ciechanów

77,55

77,55

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 / 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.