PRZEPISY PRAWNE

Lotnisko Warszawa - Babice wraz z zarządzającym nim Centrum Usług Logistycznych wchodzi w skład struktur lotniczych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Lotnisko Warszawa-Babice rozpoczęło swoją cywilną działalność 29.12.2000r. na podstawie decyzji nr 557 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który powołał Państwowy Zakład Budżetowy „Lotnisko Warszawa – Babice.

Następcą prawnym po likwidacji Lotniczego Zakładu Budżetowego „Lotnisko Warszawa-Babice” z dniem 31.12.2010r. zostało Centrum Usług Logistycznych powstałe w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Komendanta Głównego Policji  i MSW (b. MSWiA). Centrum Usług Logistycznych to jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną i stanowiąca logistyczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. Wszystkie działania opierają się na zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2010 r. na podstawie art.23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”.

Lotnisko Warszawa - Babice zostało wpisane do rejestru lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego w dniu  26 września 2005 r. na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2005 r.

Na podstawie art.55 ust.1,2 i 3 oraz art.56 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006r.Nr 100, Poz.696, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Centrum Usług Logistycznych o wpisanie lotniska Warszawa-Babice do rejestru lotnisk cywilnych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej zezwolił na założenie lotniska użytku niepublicznego Warszawa-Babice o kodzie referencyjnym 2B, z drogą startową o nawierzchni sztucznej, z nieprzyrządowym podejściem do lądowania oraz pasem startowym o nawierzchni trawiastej.

Na podstawie art. 59, art. 60 ust.3 w związku z art.55 ust.3 i art.21 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2012 r., poz. 933) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Centrum Usług Logistycznych, o wpisanie lotniska Warszawa-Babice do rejestru lotnisk cywilnych, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 28.08.2012 r. postanowił wpisać lotnisko Warszawa-Babice do rejestru lotnisk cywilnych pod numerem 62, jako lotnisko cywilne o kodzie referencyjnym 2B, z drogą startową o nawierzchni sztucznej, z nieprzyrządowym podejściem do lądowania oraz pasem startowym o nawierzchni trawiastej oraz zatwierdził instrukcję operacyjną lotniska. Zarządzającym lotniskiem Warszawa-Babice jest Centrum Usług Logistycznych ul.29 Listopada 3B, 00-465 Warszawa.

Na podstawie przepisów zawartych w Dziale VII ustawy z dnia 3 lipca 2002r. -  Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2012r. poz. 933 z późn. zm.) oraz wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewnienia służb żeglugi powietrznej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej wydał w dniu 28.10.2013r. Certyfikat Instytucji Zapewniającej Służby Żeglugi Powietrznej Nr. PL-04/2013, i zgodnie z certyfikatem Centrum Usług Logistycznych jest uprawnione do zapewnienia Lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS).

Na podstawie art.127 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2013r. poz.1393) oraz  § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 2013r. w sprawie sposobu wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (Dz.U. z 2013r., poz. 608) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267),      w porozumieniu z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego i po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej,    Minister Infrastruktury i Rozwoju decyzją z dnia 15 kwietnia 2014r. wyznaczył Centrum Usług Logistycznych jako instytucję zapewniającą lotniskową służbę informacji powietrznej (AFIS) w przestrzeni niekontrolowanej (ATZ) lotniska Warszawa-Babice (EPBC).

Właścicielem lotniska jest Skarb Państwa, a nad terenem i obiektami lotniska trwały zarząd sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Głównym użytkownikiem lotniska wskazany został w dokumentacji rejestracyjnej Komendant Główny Policji ze względu na bazowanie na nim głównych sił lotnictwa policji.

Przedmiotem działalności CUL Lotnisko Warszawa-Babice  zgodnie z decyzją o jego powołaniu jest obecnie:

 • zabezpieczenie funkcjonowania lotniska Warszawa - Babice dla potrzeb lotnictwa służb porządku publicznego, lotnictwa wojskowego oraz lotnictwa cywilnego,
 • organizowanie lub współpraca przy organizacji na terenie lotniska imprez masowych o charakterze kulturalnym, sportowym lub gospodarczym.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami, Decyzją Nr 162 z dnia 21 grudnia 2005 r. udostępnił dla lotnictwa cywilnego lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego Warszawa – Babice.

Wszystkie zasadnicze dokumenty wytworzone przez CUL Lotnisko Warszawa-Babice dotyczące eksploatacji lotniska uzgodnione są z ULC, Polską Agencją Źeglugi Powietrznej, Zespołem ds. Lotnictwa Służb Porządku Publicznego w MSW i zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zapewniają one ujednolicenie procedur organizacyjno - technicznych, operacyjnych, ochronnych i administracyjno - gospodarczych na lotnisku Warszawa - Babice . Na wniosek zarządzającego  od 2001 r. publikowane i aktualizowane są w Zintegrowanym Pakiecie Danych Lotniskowych AIP Polska wydawanych przez Służbę Informacji Lotniczej Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dane i procedury obowiązujące na lotnisku i w jego przestrzeni powietrznej ATZ .

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE PODJĘTE PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO W CELU ZABEZPIECZENIA REALIZACJI ZADAŃ LOTNICZYCH NA LOTNISKU WARSZAWA - BABICE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122 poz. 1273). Zarządzający lotniskiem określił następujące klasyfikacje dla lotniska Warszawa - Babice :

Według kryteriów ogólnych lotnisko Warszawa - Babice klasyfikuje się ze względu na:

 1. zakres ruchu statków powietrznych - jako lotnisko krajowe na którym na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.12.2005 r można uruchamiać dodatkowe lotnicze przejście graniczne charakter ruchu statków powietrznych - jako lotnisko ruchu nieregularnego;
 2. dostępność dla użytkowników - jako lotnisko lotnictwa państwowego, tj. lotnictwa służb porządku publicznego udostępnione dla cywilnych statków powietrznych.

Według kryteriów technicznych lotnisko Warszawa - Babice klasyfikuje się ze względu na:

 1. umiejscowienie - jako lotnisko naziemne ( o powierzchni 256,77 ha);
 2. rodzaj nawierzchni wykorzystywanej do startów i lądowań - jako lotnisko z drogą startową o nawierzchni sztucznej 1301m x 90m ( posiada również wytyczona i oznakowaną trawiasta drogę startową 1000m x150m oraz pasy bezpieczeństwa w kierunku wschodnim - betonowy o długości 60m, w kierunku zachodnim - trawiasty o długości 60m );
 3. wymagania techniczne według kodu referencyjnego - jako lotnisko spełniające wymagania dla kodu referencyjnego 2B;
 4. rodzaj przyjmowanych statków powietrznych - jako lotnisko dla samolotów, śmigłowców i szybowców;
 5. kategorię podejścia do lądowania - jako lotnisko z drogą startową nieprzyrządową
 6. W skład wyposażenia ratowniczego aktualnie wchodzi 2 - osobowa załoga, pojazd bojowy BARRACUDA GCBA PR 5,5/50/150 z 5500 litrów wody ze środkiem pianotwórczym, podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego z ratowniczym zestawem hydraulicznym (nożyco-rozpierak, łańcuchy) oraz piła do cięcia stali. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej CAT 2 ICAO

Lotnisko Warszawa Babice przeznaczone jest w chwili obecnej do zabezpieczenia działań operacyjnych i szkoleniowych lotnictwa służb porządku publicznego, zadań operacyjnych lotnictwa wojskowego i udostępnione jest podmiotom lotnictwa cywilnego prowadzącym działalność w zakresie: ratownictwa (LPR), użyteczności publicznej (aeroklub), lotniczej działalności gospodarczej (szkolenie lotnicze, usługi lotnicze) oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą inną niż lotniczą.
Lotnisko czynne jest codziennie od godz.06.00 do 22.00. W przypadkach realizacji zadań operacyjnych lotnictwa państwowego lub lotów ratowniczych lotnisko czynne jest przez całą dobę.
Lotnisko posiada wydzieloną strefę ruchu lotniskowego (ATZ), obejmującym przestrzeń powietrzną wokół lotniska w której zarządzający w uzgodnieniu z PAŻP oraz ULC określił procedury podejścia do lądowania, lotu po kręgu, trasy dolotowe do lotniska i trasy odlotowe, obowiązkowe punkty nawiązania łączności. Lotnisko może przyjmować wszystkie samoloty o rozpiętości skrzydeł do 24 m dla których długość drogi startowej 1301 m jest wystarczająca oraz śmigłowce bez ograniczeń.

Zadania

Centrum Usług Logistycznych "Lotnisko Warszawa - Babice" w chwili obecnej realizuje następujące zadania:

 1. Utrzymuje lotnisko w gotowości do bazowania i realizacji zadań lotniczych przez zgrupowania śmigłowców i samolotów lotnictwa służb porządku publicznego oraz lotnictwa Wojsk Lądowych, zabezpieczenia realizacji zadań lotniczych przez pozostałe lotnictwo wojskowe, lotnictwo sanitarne, przeciwpożarowe oraz lotnictwo cywil nenie komunikacyjne.

      Zadania te realizuje poprzez:

 • zapewnienie funkcjonowania całodobowych dyżurów służb: dyżurnego informacji powietrznej AFIS, dyżurnego informacji lotniskowej, koordynatora ruchu naziemnego lotniska, którzy mogą zabezpieczyć starty i lądowania statków powietrznych oraz ruch na płycie lotniska         ( lotniskowa służba informacji powietrznej jest pełniona tylko przez osoby, które ukończyły szkolenie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub innym certyfikowanym ośrodku szkolenia lotniczego, zdały egzamin przed Komisja Egz. ULC i posiadają świadectwo kwalifikacji ze stosownymi uprawnieniami). Służby te dysponują całodobową informacją o sytuacji w polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonie TMA lotniska Okęcie oraz informacje o warunkach meteorologicznych. Informacje te udostępniają załogom statków powietrznych w celu zapewnienia swobodnego i bezpiecznego realizowania zadań lotniczych.
  Stanowisko to wyposażone jest w środki techniczne niezbędne do planowania i wymiany informacji lotniczej w celu, bezpiecznego realizowania zadań lotniczych.
 • zapewnienie funkcjonowania w 16 godzinnym dyżurze sekcji straży pożarnej, która zapewnia pomoc w pierwszym momencie zagrożenia oraz uruchamia proces dalszej pomocy z wykorzystaniem państwowych sił i środków ratowniczo-gaśniczych;
 • utrzymanie sprzętu do obsługi płytowej w tym cystern z zapasem paliwa lotniczego JETA, AVGAS, samochodu prądorozrusznika do śmigłowców umożliwiających przygotowanie do lotu i odtworzenie gotowości po locie;
 • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej betonowych dróg startowych i kołowania oraz trawiastych płaszczyzn startów i lądowań;
 • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej i gotowości do użycia środków ubezpieczenia lotów: radiostacji korespondencyjnych w przydzielonym paśmie częstotliwości radiowej, oświetlenia drogi startowej oraz płaszczyzn startów i lądowań śmigłowców;
 • zapewnienie funkcjonowania łączności telefonicznej z organami kontroli ruchu lotniczego zapewniając planowanie, zamawianie i przekazywanie informacji o przelotach i ruchu lotniczym (są to: AMHS z adresem "EPBCZPZM"; łączność telefoniczna we wszystkich możliwych do uzyskania liniach telefonicznych, stałe łącze telefoniczne z kontrolą zbliżania APP Warszawa, zabezpieczenie przekazu danych o sytuacji meteorologicznej na lotniskach cywilnych i wojskowych (łącze internetowe z Szefostwem Służby Hydrometeorologicznej       SZ RP)
 • ochronę pola manewrowego, płaszczyzn startu i lądowań, drogi startowej oraz obiektów przeznaczonych do postoju i hangarowania śmigłowców i samolotów;
 • utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej hangarów z możliwością hangarowania przylatujących statków powietrznych;
 • zachowanie w sprawności technicznej przyłączy energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych.
 1. Na bieżąco uaktualnia Instrukcję operacyjną lotniska, przekazuje informacje, ograniczenia, ostrzeżenia, publikuje dane o lotnisku.
 2. Świadczy ograniczone usługi w zakresie zabezpieczenia lotno-technicznego oraz transportowego w rejonie lotniska.

Ponadto Centrum Usług Logistycznych przygotowane jest do realizacji dodatkowych zadań z wykorzystaniem lotniska, zwłaszcza  w sytuacjach  występowania zagrożeń,  wypadków i sytuacji kryzysowych. 


Są to następujące zadania:

 1. Utrzymanie płaszczyzny lotniska jako możliwy do wykorzystania rejon mobilizacyjno - ewakuacyjny, baza dystrybucji zaopatrzenia w przypadku konieczności działań na dużą skalę np. podczas klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także jako rejon rozśrodkowania ludności z rejonów zagrożonych - łącznie z możliwością wykorzystania lotniska do tworzenia polowego ośrodka udzielania pomocy medycznej dla ewakuowanej ludności.
 2. Pomoc w tworzeniu baz polowych w sytuacjach wystąpienia katastrof, baz przerzutowych dla sił i środków służb porządku publicznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub podmiotów uczestniczących w działaniach o charakterze ratunkowo-ewakuacyjnym.
 3. Utworzenia i zabezpieczenie lotniskowej bazy operacyjnej do realizacji zadań związanych z wysokościowo-ratowniczą ochroną Warszawy, oraz zabezpieczenia prowadzenia szkolenia dla jednostek ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Utworzenie w obiektach hangarowych lotniska, bazy do wykonywania obsług technicznych statków powietrznych, z zapleczem warsztatowym i magazynowym.