PRZEJŚCIE GRANICZNE

ODPRAWA GRANICZNA

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Z 2005 r. Nr 226 poz. 1944) zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne w:
pkt. 6. Warszawa - Babice;

§2.

1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w §1 jest otwarte codziennie: w godzinach od 6.00 do 20.00, a w miesiącach od maja do września od 7.00 do 22.00 - wymienione w §1 pkt 6;

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w §1 pkt. 6, jest przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty międzynarodowe w ruchu osobowym.

§3.

1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie właściwego miejscowego komendanta oddziału Straży Granicznej oraz właściwego miejscowego naczelnika urzędu celnego o lądowaniu lub starcie statku powietrznego nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem.

2. O zamierzonym lądowaniu lub starcie statku powietrznego zarządzający powiadamia również właściwego miejscowego wojewodę.

§4.

1. Zarządzający lotniskiem zapewnia na swój koszt przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną oraz funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności kontroli celnej.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.